تعداد مقالات: 356
351. طراحی مدلی جهت توسعه معنویت در سازمان آموزشی

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 247-260

عقیل منصوری لطفعلی؛ محمدنقی ایمانی؛ علی‌اصغر شریفی


352. تبیین شرایط زمینه‌ای در راستای توسعه کارآفرینی اجتماعی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ایران

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 267-284

حسن نادعلی‌پورپلکی؛ فریبا کریمی؛ محمدعلی نادی


353. آماده‌سازی و استانداردسازی مقیاس شناختی هدایت تحصیلی برای مشاوران شهر تهران

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 287-305

نویداله نوری؛ غلامعلی افروز؛ کامبیز کامکاری؛ مهدی دوایی


354. برآورد مدل اعتبارسنجی در راستای ارتقای کیفیت گروه‌های آموزشی

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 261-273

محمدرضا میش‌مست؛ علی معقول؛ احمد اکبری؛ احمد زنده‌دل


355. شناسایی مولفه‌های امنیت سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارائه مدلی جهت ارتقای آن

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 285-303

ابراهیم نظری؛ بدری شاه‌طالبی حسین‌آبادی؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی