نویسنده = لیلا اخلاقی حامد
تعداد مقالات: 1
1. رابطه گرانباری نقش و فرسودگی شغلی با نقش میانجی سرمایه روانشناختی در معلمان

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 23-44

لیلا اخلاقی حامد؛ بهرنگ اسماعیلی شاد