نویسنده = محمدرضا میش‌مست
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدل فرایند تربیت رهبری خدمتگزار بر اساس رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 77-94

جواد حیدریان؛ علیرضا چناری؛ کوروش پارسا معین


2. برآورد مدل اعتبارسنجی در راستای ارتقای کیفیت گروه‌های آموزشی

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 261-273

محمدرضا میش‌مست؛ علی معقول؛ احمد اکبری؛ احمد زنده‌دل