نویسنده = اکبر اعتباریان خوراسگانی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگویی جهت تلطیف روابط قدرت در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 9-26

شادمان اکبری؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ مجتبی شاهنوشی