نویسنده = احمد اکبری
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی مولفه های جامع منابع انسانی بر اساس استاندارد ISO34000

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 115-132

شیرین دانایی؛ داود قرونه؛ مسلم چرایین؛ احمد اکبری


2. شناسایی و اولویت بندی ابعاد و مؤلفه های آموزش و پرورش استاندارد

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 87-110

محمد خوب چهره؛ احمد اکبری؛ هادی پورشافعی؛ مسلم چرابین