نویسنده = مهدی معینی کیا
تعداد مقالات: 5
1. فراتحلیل عوامل همبسته با تعهد هنجاری معلمان در جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 69-86

رامین غریب زاده؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ علی خالق خواه


3. رابطه کیفیت زندگی کاری و خودکارآمدی با اشتیاق به مدرسه در بین دانش‌آموزان دختر

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 25-42

عادل زاهد؛ سیده هایده کریمی یوسفی؛ مهدی معینی کیا


4. الگوی تحلیل مسیر روابط بین راهبردهای مدیریت منابع یاد گیری با یاد گیری ریاضی دانش آموزان متوسط

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 23-38

محمد مهدی بابایی منقاری؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ علی خالق خواه


5. رابطه بین اهبردهای مدیریت تعارض ومهارتهای ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی در مدارس متوسطه

دوره 8، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 79-99

ابراهیم شاکری زنگیر؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا