نویسنده = راضیه سادات آمیری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه سبک های یاد گیری و مها رت های حل مساله در دانشچویان دانشگاه کاشان

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 149-164

علی یزد خواستی؛ سید احمد مدنی؛ راضیه سادات آمیری