نویسنده = محمد مهدی بابایی منقاری
تعداد مقالات: 1
1. الگوی تحلیل مسیر روابط بین راهبردهای مدیریت منابع یاد گیری با یاد گیری ریاضی دانش آموزان متوسط

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 23-38

محمد مهدی بابایی منقاری؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ علی خالق خواه