نویسنده = حمید رحیمی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی رابطه بین هوش معنوی و فرسودگی شغلی معلمان مدارس عادی و استثنایی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 133-150

علی یزد خواستی؛ حمید رحیمی؛ هاجر حسن آقایی