نویسنده = سعید رجایی پور
تعداد مقالات: 6
2. بررسی رابطه استرس شغلی با گرانباری شغلی و تعهد سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهر اصفهان

دوره 8، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 31-50

پریسا جعفری؛ سعید رجایی پور؛ حسینعلی مهرابی


3. بررسی رابطه سبک های رهبری تحول آفرین، تبادلی و عدم مداخله با گرایش به تغییر مدیران دانشگاهی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 49-65

نقی رعدی افسوران؛ سعید رجایی پور؛ حمید بیدرام؛ بهزاد قاسمی