نویسنده = مجتبی حاج خزیمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان سلامت روانی و ارتباط آن با منابع قدرت در مدیران مدارس

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 119-133

مظفرالدین واعظی؛ مجتبی حاج خزیمه