نویسنده = منیژه ترابی نهاد
تعداد مقالات: 1
1. ارایه مدلی برای ارزیابی عوامل موثر ب کامیابی سازمانی مدیران مطالعه موردی . مدیران مدارس هوشمند دوره متوسطه شهر تهران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 131-146

محمد حسین یار محمدیان؛ فرهاد شفیع پور مطلق؛ منیژه ترابی نهاد