نویسنده = مجید صادقی فر
تعداد مقالات: 2
2. مطالعه نقش میانجی خستگی هیجانی در تبیین ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتار‌های شهروندی سازمانی

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 99-114

شوبو عبدالملکی؛ مجید صادقی فر؛ فخرالسادات نصیری