نویسنده = صادق ملکی آوارسین
تعداد مقالات: 3
1. تبیین پاسخگویی و بالندگی با نقش میانجی یادگیری سازمانی بر مبنای رهبری معنوی در اعضای هیات علمی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 83-101

غلامرضا جباری مراغوش؛ جهانگیر یاری حاج عطالو؛ صادق ملکی آوارسین


3. رابطه توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهرستان مراغه

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 131-144

راحله وکیلی؛ صادق ملکی آوارسین؛ تقی زوار