نویسنده = لیدا رجبی سنگتراشانی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عوامل مؤثر بر اجرایی شدن نظام مدیریت دانش

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 75-89

لیدا رجبی سنگتراشانی؛ اسداله مهرآرا