کلیدواژه‌ها = شایستگی مدیران
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل سلسله مراتبی شایستگی مدیران با رویکرد مدارس کارآفرینانه

دوره 15، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 121-141

مرضیه جامعی؛ یداله مهرعلی زاده؛ نصراله قشقایی زاده؛ محمد حسین پور


2. تبیین الگوی شایستگی مدیران بر پایه رفتار کارآفرینانه و اعتماد سازمانی مدیران آموزشی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 111-128

محمود رحمانی؛ سیداحمد هاشمی؛ مهدی باقری