دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

علمی - پژوهشی (آمیخته)

1. شناسایی مولفه ها و ارائه مدل کاهش فرسودگی شغلی کارکنان(مورد مطالعه:سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

مهدی اکبرزاده؛ کامران محمدخانی؛ نادرقلی قورچیان؛ اختر جمالی


علمی - پژوهشی (کیفی)

2. تبیین ویژگی‌های برنامه‌ درسی مبتنی بر مهارت‌های زندگی مقطع ابتدایی نظام آموزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1401

فرح عباسی؛ حمیدرضا معتمد؛ علیرضا قاسمی زاد


علمی - پژوهشی (آمیخته)

3. طراحی مدل دانشگاه نوآور با رویکرد یادگیری سازمانی (مورد مطالعه:دانشگاه های آزاد اسلامی خراسان شمالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

مریم قلی پور؛ رویا افراسیابی؛ محمود قربانی؛ مریم حافظیان


علمی - پژوهشی (کیفی)

4. Designing a model for the role of strategic human resource management in reducing the organizational anomie in higher education

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

سیمین محمدی؛ محمد فیضی زنگیر؛ محمد روحی عیسی لو؛ محمد حسن زاده محمودآبادی؛ حبیب ابراهیم پور