تعداد مقالات: 416

327. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه چابکی سازمانی در سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 157-176

محمدولی رشیدی؛ احمد اکبری؛ مسلم چرابین؛ علی معقول


328. کاربست پایدیا در برنامه های درسی؛ سنتز پژوهی مطالعات انجام شده

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 157-179

سامیه شهمیر؛ علی حسینی خواه؛ جمال سلیمی؛ مرجان کیان


329. تعیین شایستگی‌های مؤثر در ارتقاء چابکی فرهنگی مدیران دانشگاه با تکنیک دلفی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 159-172

مه لقا کریمی کما؛ محمد صاحب الزمانی؛ نادر قلی قورچیان


331. مدل سنجش نیازهای فرهنگی دانشجویان

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 183-198

غلامرضا قجاوند؛ علی رشیدپور؛ آذر قلی‌زاده؛ رضا ابراهیم‌زاده دستجردی


332. رابطه بین معیارهای ارزش‌گذاری و سطح بلوغ مدیریت دانش

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 187-201

فروغ فرزان؛ سنجر سلاجقه؛ مسعود پورکیانی؛ ایوب شیخی


333. ارائه مدل فرهنگ سازمانی در دانشگاه فرهنگیان استان مازندران

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 173-186

مهین کیخانزاد؛ سعید صفاریان همدانی؛ فرشیده ضامنی


335. رابطه سرمایه روانشناختی و اضطراب امتحان با نقش میانجی اعتماد به نفس در دانش آموزان

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 181-198

سمیه طالب زاده؛ محبوبه سلیمانپور عمران؛ بهرنگ اسماعیلی شاد


336. بررسی نقش مدیریت دانش بر بهره‌وری کارکنان (مطالعه موردی)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 199-216

علیرضا قربانی؛ قنبر امیرنژاد


337. تبیین مفهوم برنامه درسی دگرگون‌شونده به منظور نقادی نظام برنامه درسی آموزش و پرورش ایران

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 203-225

احمد فولادی؛ جهانبخش رحمانی؛ نرگس کشتی‌آرای


338. شناسایی مولفه‌های سرمایه اخلاقی سازمان‌ها (مطالعه موردی)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 209-223

مصطفی قاسمی؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری؛ علیرضا مرادی


339. شناسایی مولفه‌های مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای کارکنان (مطالعه موردی)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 187-201

علی گلی؛ علی خوزین؛ مجید اشرفی؛ آرش نادریان


340. طراحی و اعتبار یابی پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد شرکت های دانش بنیان

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 193-214

معصومه محمدابادی؛ کیومرث نیاز آذری؛ نگین جباری


341. تحلیل محتوای کتاب درسی پیام‌های آسمان دوره متوسطه اول از منظر توجه به شایستگی‌های پایه اخلاقی برنامه‌درسی ملی

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 199-214

علی عباسپور؛ علیرضا عصاره؛ مهدی ‌سبحانی‌نژاد؛ قدسی احقر


342. بررسی مولفه‌های موثر بر عدالت آموزشی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهر تهران

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 217-232

رضا محمدزاده اول؛ فردوس یادگاری؛ علی‌اصغر شریفی


343. طراحی الگو و اعتباربخشی بالندگی سازمانی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 225-241

حسن کاظمی کیا؛ امینه احمدی؛ قدسی احقر


349. شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد تجاری‌سازی دانش در دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 243-259

سیدسینا منتظر؛ کیومرث نیاز آذری؛ ترانه عنایتی


350. نقش آموزش صلح در مسئولیت پذیری و مهارت خودبازداری دانش آموزان

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 247-266

اسماعیل کاظم پور؛ مریم باباپور؛ خلیل غفاری؛ سیده معصومه عصایی