تعداد مقالات: 425

354. طراحی مدل ارزیابی عملکرد گروه‌های آموزشی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 249-266

مریم نادرزاده گوارشگی؛ مریم نادرزاده گوارشگی


355. مولفه‌های موثر بر تجاری‌سازی دانش بر اساس مدیریت دانش

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 261-278

عباس میر؛ مهدی باقری؛ سیداحمد هاشمی


357. ارائه الگویی برای تربیت شهروند حرفه‌ای در آموزش و پرورش ابتدایی کشور

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 241-255

فاطمه یزدانی؛ اصغر شریفی؛ محمد نقی ایمانی


358. رابطه رهبری اخلاقی با عملکرد مدیران مدارس شهر تهران

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 247-261

سحر مهرپارسا


359. طراحی مدلی جهت توسعه معنویت در سازمان آموزشی

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 247-260

عقیل منصوری لطفعلی؛ محمدنقی ایمانی؛ علی‌اصغر شریفی


360. تبیین شرایط زمینه‌ای در راستای توسعه کارآفرینی اجتماعی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ایران

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 267-284

حسن نادعلی‌پورپلکی؛ فریبا کریمی؛ محمدعلی نادی


362. آماده‌سازی و استانداردسازی مقیاس شناختی هدایت تحصیلی برای مشاوران شهر تهران

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 287-305

نویداله نوری؛ غلامعلی افروز؛ کامبیز کامکاری؛ مهدی دوایی


363. برآورد مدل اعتبارسنجی در راستای ارتقای کیفیت گروه‌های آموزشی

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 261-273

محمدرضا میش‌مست؛ علی معقول؛ احمد اکبری؛ احمد زنده‌دل


364. شناسایی مولفه‌های امنیت سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارائه مدلی جهت ارتقای آن

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 285-303

ابراهیم نظری؛ بدری شاه‌طالبی حسین‌آبادی؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی


366. ارائه الگوی رهبری هوشمند برای سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 14، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-19

علیرضا طوسی؛ احمدرضا سنجری؛ عباسعلی قیومی؛ پرویز احدی


368. ارائه مدل عوامل موثر بر امنیت شغلی هیئت علمی دانشگاه ها با تأکید بر استقلال دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-21

میترا رضایی؛ محمدنقی ایمانی؛ کامران محمدخانی


369. ارائه الگوی مناسب استانداردهای ارزیابی عملکرد اعضای هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران

دوره 15، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-27

معصومه میرزاخانی؛ امیرحسین محمودی؛ مریم مصلح


370. ارائه الگوی بالندگی اعضای هیئت‌علمی با رویکرد مجازی‌سازی(دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 1-28

صفیه صالحی صدر؛ حمید رضائی فر؛ محمد محمدی؛ حسین حکیم پور


372. ارائه مدل معماری منابع انسانی با استفاده از رویکرد کیفی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 21-41

سید سعید میرپور


373. ارائه الگوی بالندگی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 21-1

محمد بختیاری؛ لطف الله عباسی؛ فرشته کردستانی؛ عباس خورشیدی


374. تحلیل استراتژیک آینده‌پژوهی آموزش مجازی در توسعه کارآفرینی با رویکرد ترکیبی SWOT

دوره 14، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 23-42

آرزو رحیم زاده ینگه قلعه؛ کیومرث نیاز آذری؛ نگین جباری


375. ارائه الگوی کارآفرینی فناورانه در مدارس استان گلستان

دوره 14، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 23-46

وحیده مزیدی؛ علیرضا مقدسی؛ روح الله سمیعی؛ مجید اشرفی