تعداد مقالات: 416

27. امکان سنجی استقرار نظام آموزش مجازی در مدارس متوسطه استان سمنان

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 9-30

مریم افضل خانی؛ مهدی شریعتمداری؛ ملیحه ادیبی


28. ارائه مدلی برای نشاط و شادی در مدارس ابتدایی شهر تهران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 9-32

پریوش جعفری؛ فاطمه طالب زاده


31. تأثیرآموزش بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مدارس آموزش و پرورش

دوره 6، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 9-18

مهناز اسیوند؛ محمد حسین پور؛ علی کنگرانی فراهانی


32. بررسی مولفه های اصلی آموزش بزرگسالان به منظور ارائه مدل مناسب درکشور

دوره 3، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 9-32

عیسی ابراهیم زاده؛ امیر حسین محمد داودی


33. رابطه مدیریت مشارکتی با روحیه و عزت نفس سازمانی مدیران و معلمان مدارس شهر زاهدان

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 9-23

ناصر ناستی زایی؛ خدایار ابیلی؛ ابوالقاسم نادری؛ بدرالدین اورعی یزدانی


34. بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با یادگیری سازمانی در میان کارکنان دانشگاه ارومیه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 9-26

اکبر امراهی؛ حسن قلاوندی؛ میر محمد سید عباس زاده


37. بررسی مقایسه‌ای عملکرد مدیران دانشگاه‌های استان گلستان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 9-23

کامبیز اسماعیل نیا شیروانی؛ کیومرث نیاز آذری؛ مریم تقوایی یزدی


38. شناسایی و سنجش وضعیت پیشایندها و پسایندهای چابکی سازمانی ادارات آموزش و پرورش کشور در یک مدل فرایندی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 9-29

مهدیه ابوالقاسمی؛ علی‌اصغر شریفی؛ محمدنقی ایمانی


39. شناسایی و تدوین مولفه‌های موثر بر مدل شایستگی مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 9-23

بیت‌اله ابراهیم‌زاده؛ فتاح ناظم


40. اثربخشی طرحواره درمانی بر زورگویی سایبری و فرسودگی تحصیلی دانشجویان

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 9-22

عفت آی؛ ولی مهدی‌نژاد؛ حسین جناآبادی


41. طراحی الگویی جهت تلطیف روابط قدرت در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 9-26

شادمان اکبری؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ مجتبی شاهنوشی


44. بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس متوسطه کرمان

دوره 2، شماره 1، بهار 1387، صفحه 43-60

سعید رجایی پور؛ پیمان یارمحمدزاده؛ فاطمه زین الدینی میمند؛ عباس زید آبادی


46. رابطه سبک مدیریت کلاس و انگیزه پیشرفت با یادگیری خود گردان دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان مرند

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 21-33

مریم اشجاری؛ عادل زاهد بابلان؛ علی رضایی شریف


48. الگوی تحلیل مسیر روابط بین راهبردهای مدیریت منابع یاد گیری با یاد گیری ریاضی دانش آموزان متوسط

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 23-38

محمد مهدی بابایی منقاری؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ علی خالق خواه