رابطه بین رهبری معنوی و عدالت سازمانی ادراک شده مبتنی بر میانجی‌گری جو سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز و عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه­ی بین رهبری معنوی و عدالت سازمانی ادراک شده مبتنی بر میانجی گری جو سازمانی می‌باشد. جامعه پژوهش شامل کلیه دبیران دوره متوسطه دوم شهرستان فیروزآباد و نمونه آماری آن شامل 60  نفر از این دبیران  بوده که با استفاده از جدول مورگان و از طریق روش نمونه گیری تصادفی از جامعه فوق انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه­ رهبری معنوی فرای و همکاران، پرسشنامه جو سازمانی ساسمن و دیپ و پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن به ترتیب با ضریب آلفای کرونباخ 86/. ، 89/.  و 87/. بوده و روایی این سه پرسشنامه نیز توسط متخصصان تأیید شده است. عمده‌ترین نتایج تحقیق مبین آن است که بین رهبری معنوی و عدالت سازمانی ادراک شده ارتباط وجود دارد و ضرایب علی مسیرهای بین سه سازه پژوهش نشان از تأثیر مستقیم و عدم تأثیر غیرمستقم رهبری معنوی بر عدالت سازمانی ادراک شده دبیران دارد. شاخص‌های کلی نشان از برازش خوب مدل ارائه شده، توسط داده‌ها دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام  نشان داد که متغیرهای عضویت و تعهد سازمانی بیشترین همبستگی چندگانه را با پیش بینی عدالت سازمانی ادراک شده دبیران داشته­اند. نتیجه آزمون تی گروه‌های مستقل در خصوص متغیر جنسیت و آزمون آنوا در خصوص متغیرهای سن، تحصیلات و سابقه کار درباره عدالت سازمانی ادراک شده نشان داد که بین نظر دبیران در سطح 05/0تفاوت معناداری وجود ندارد.