رابطه مهارت‌های مدیریت کوانتومی مدیران و آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف از این  پژوهش بررسی رابطه مهارت‌های مدیریت کوانتومی مدیران و آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی در ادارات آموزش و پرورش شهرستان همدان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان همدان به تعداد512 نفر بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی تعداد 226 نفر برای مطالعه انتخاب شدند. برای گرد‌آوری داده‌ها‌ی پژوهش دو پرسشنامه مهارت‌های مدیریت کوانتومی مدیران و آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی به کار گرفته شد. سنجش میزان پایایی با ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 86/. و 80/. برآورد گردید. داده‌های تحقیق پس از جمع آوری با نرم افزار آماری spss تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین مهارت‌های مدیریت کوانتومی مدیران و آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان همدان بالاتر از سطح میانگین (3) بود. بین مهارت‌های مدیریت کوانتومی مدیران و آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی رابطه مثبت و معنی داری در سطح0001/0 وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون بیانگر آن بود که مؤلفه‌های تفکر و اعتمادکوانتومی بیشترین اثر پیش بینی کنندگی بر آمادگی برای تغییر کارکنان را دارد.

کلیدواژه‌ها