تأثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر مسئولیت پذیری دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، تنکابن، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، پژوهشگر آموزش و پرورش کلاچای، گیلان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم (کلاس دهم) بخش کلاچای بود. روش پژوهش شبه آزمایشی از نوع طرح آزمون مقدماتی و آزمون نهایی با گروه گواه و بدون استفاده از گزینش تصادفی بود. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل 156 نفر از دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم (کلاس دهم) بخش کلاچای می‌باشد که از این تعداد 30 نفر (دو گروه 15 نفری) به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته سنجش میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان با پنج مؤلفه‌ی "احساس ‌امنیت، عزت ‌نفس، احساس‌ تعلق، احساس‌ مسئولیت (تعهد بیرونی) و مسئولیت‌پذیری (تعهد درونی)" انجام شده است که روایی آن تأیید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 90 صدم محاسبه گردید. برای تحلیل داده‌ها از آزمون مانکوا استفاده گردید. نتایج نشان داد که آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر احساس امنیت، عزت نفس، احساس تعلق، تعهد درونی، تعهد بیرونی دانش آموزان تأثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها