بررسی نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی معلمان در رابطه بین رهبری معنوی مدیران با انگیزش تحصیلی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

2 گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

چکیده

هدف تحقیق  حاضر، شناسایی نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی معلمان در رابطه بین رهبری معنوی مدیران با انگیزش تحصیلی دانش آموزان می‌باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه معلمان(300نفر) و دانش آموزان دختر متوسطه مدارس تنکابن(423 نفر) تشکیل می‌دهند. جهت تعیین حجم نمونه تحقیق از روش نمونه گیری خوشه‌ای استفاده شد. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های رهبری معنوی فرای(2005)، رفتارشهروندی سازمانی پودساکف(2000)و انگیزش پیشرفت تحصیلی والراند(1992) استفاده گردید. با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه‌ها، روایی آنها مورد تأیید صاحبنظران قرار گرفت. پایایی ابزارهای تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ دارای معیار لازم و بالای 0.7 می‌باشد. به منظور تحلیل داده‌ها از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری لیزرل استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد رهبری معنوی مدیران با رفتار شهروندی سازمانی معلمان رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین رفتار شهروندی سازمانی معلمان با انگیزش تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری دارد و نیز رهبری معنوی مدیران با انگیزش تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری دارد و نهایتاً رفتار شهروندی سازمانی معلمان در رابطه بین رهبری معنوی مدیران با انگیزش تحصیلی دانش آموزان نقش مثبت و معناداری دارد. 

کلیدواژه‌ها