ارزشیابی برنامه درسی دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیرازبر اساس رویکرد آموزش مادام العمر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

3 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز