رابطه سبک رهبری معنوی مدیران با کار تیمی کار کنان دانشگاه بوعلی سینا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی

2 گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا، همدان