روابط ساختاری سبک رهبری اصیل با اشتیاق شغلی و رفتار سازمانی مثبت معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان ، سمنان، ایران

2 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه سمنان

3 دانشگاه سمنان، سمنان ، ایران