ارائه مدلی برای توسعه مشارکت عضای هیات علمی در فعالیت های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 گروه مدیریت آموزشی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات تهران