پیش‌بینی مهارت‌های اجتماعی از طریق شخصیت کارآفرینانه و خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه جهرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران

2 استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران

چکیده

    هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی مهارت‌های اجتماعی از طریق شخصیت کارآفرینانه و خود کارآمدی در دانشجویان دانشگاه جهرم بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه‌ی دانشجویان رشته فنی و مهندسی دانشگاه جهرم در سال تحصیلی 1395-1394 بود. روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد و نمونه مورد مطالعه 265 نفر این دانشجویان بودند که بر اساس جدول مورگان انتخاب شدندکه به پرسشنامه‌ی مهارت‌های اجتماعی ماتسون (1983)، خودکارآمدی عمومی شرر (1982) و شخصیت کارآفرین مقیمی (2000) پاسخ دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که بین ابعاد شخصیت کارآفرینانه و خودکارآمدی با مهارت‌های اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین شخصیت کارآفرینانه و خودکارآمدی می‌توانند مهارت‌های اجتماعی را پیش‌بینی نمایند و از میان ابعاد شخصیت کارآفرینانه مؤلفه‌های تشویق برای تعالی، افراد قدرتمند و اخلاق کاری می‌توانند مهارت‌های اجتماعی را پیش‌بینی نمایند و از میان ابعاد خودکارآمدی مؤلفه‌های میل به آغازگری و مقاومت در برابر موانع می‌توانند مهارت‌های اجتماعی را پیش‌بینی نمایند.

کلیدواژه‌ها