رابطه سبک‌های رهبری با خرد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی رابطه سبک­های رهبری با خرد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان مرکزی در سال 1394 صورت گرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده­ها توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل 137 نفر از کلیه کارکنان شامل مدیران، معاونان و کارمندان آموزش و پرورش استان مرکزی بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه­گیری تصادفی­ساده 101 نفر بعنوان حجم ­نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع­آوری داده­ها بر اساس پرسشنامه استاندارد سبک‌های رهبری بأس و آولیو (2003) و پرسشنامه استاندارد خرد سازمانی براون و گرین (2006) انجام گرفت. پس از جمع آوری پرسشنامه‌ها، بررسی اطلاعات و آزمودن فرضیه‌ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار Smart PLS 2 در دو بخش مدل اندازه گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش اول ویژگی‌های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا مختص PLS بررسی گردید. در بخش دوم، ضرایب معناداری نرم افزار برای بررسی فرضیه‌های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. در نهایت یافته­های پژوهش تأثیر معنادار سبک‌های رهبری شامل رهبری مبادله‌ای، رهبری تحول گرا و رهبری انفعالی/ اجتنابی را بر خرد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان مرکزی مورد تأیید قرار داد.

کلیدواژه‌ها