تبیین ارتباط راهبردهای یادگیری و انگیزه پیشرفت با عملکرد تحصیلی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباطراهبردهای یادگیری و انگیزه پیشرفت با عملکرد تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال تحصیلی 95-94 انجام شده است. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر چگونگی گرداوری داده‌ها توصیفی ازنوع همبستگی بود. بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی از بین گروه‌های مختلف تحصیلی تعداد 400 نفر به عنوان نمونه‌ی پژوهش انتخاب شدند. که پس از توزیع پرسشنامه و جمع آوری، تعداد 374 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه راهبردهای یادگیری وین اشتاین و مایر، پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل، تحلیل واریانس یکطرفه و تحلیل رگرسیون با نرم افزار SPSS انجام گردید. نتایج حاصل بیانگر آن است که استفاده دانشجویان از راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری موجب عملکرد تحصیلی بالاتر می‌شود. همچنین بین انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی رابطه معنی داری وجود دارد، استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری، انگیزه پیشرفت دانشجویان را افزایش می‌دهد. رابطه انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر مثبت و معنادار است. این در حالی است که همبستگی انگیزه پیشرفت با عملکرد تحصیلی در پسرها بیشتر از دخترها بوده است. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیر انگیزه پیشرفت بیشترین سهم پیش بینی عملکرد تحصیلی را دارد و نیز بین دانشجویان سال‌های تحصیلی مختلف از نظر انگیزه پیشرفت تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها