بررسی رابطه فرهنگ سازمانی مدارس با گرایش معلمان به نوآوری های آموزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار ، گرمسار ، ایران

2 عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار ، گرمسار ، ایران