پیش بینی رفتارهای انحرافی کارکنان ستادی آموزش و پرورش شهر اصفهان بر اساس اعتماد سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) (نویسنده مسئول)