سطح بندی توانایی های عمومی و تخصصی پژوهشگران کشور بر اساس آزمون RAAT راهنمایی برای بهبود آموزش پژوهش در آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی ، دانشگاه پیام نور ، تهران ، ایران

2 موسسه هومان ، همراهان دانش ، تهران ، ایران

3 دانشکده روانشناسی ، دانشگاه خوارزمی ، تهران ، ایران

4 دانشکده علوم پزشکی ، واحد تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

5 مدیریت و اقتصاد ، سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تهران ، ایران