قابلیت پیش بینی خوش بینی علمی دبیران شهر یاسوج بر اساس مولفه های رهبری فناورانه مدیران و پذیرش نو آوری های آموزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه تهران