پیش بینی توسعه کارکنان بر اساس مولفه های اعتماد سازمانی در بین دبیران زن مقطع متوسطه شهرستان ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

2 عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه