رابطه بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی دبیران تربیت بدنی استان سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی واحد گرمسار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرمسار ، ایران

2 دانشگاه مازندران