بررسی رابطه مدیریت هوشمند با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه مدیریت هوشمند با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی که تعداد آنان 1563 نفر است. روش نمونه‌گیری، تصادفی ساده است که تعداد حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 302 نفر برآورد شد. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته مدیریت هوشمند با مقیاس لیکرت 5 درجه‌ای و همچنین پرسشنامه توانمندسازی کارکنان الوانی (1390) استفاده شده است. روایی پرسشنامه ازطریق استاد راهنما و مشاور و چند صاحبنظر حوزه مدیریت مورد تأیید قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه مدیریت هوشمند و توانمندسازی با استفاده از آلفای کرانباخ به ترتیب 95/0 و 81/0 برآورد شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از رگرسیون چند متغیری و تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که توانمندسازی کارکنان ازطریق مدیریت هوشمند قابل پیش‌بینی است.

کلیدواژه‌ها