رابطه کیفیت زندگی کاری و خودکارآمدی با اشتیاق به مدرسه در بین دانش‌آموزان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی

3 استادیار علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

    پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری در مدرسه و خودکارآمدی با اشتیاق به مدرسه در بین دانش‌آموزان دختر انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر اردبیل در سال تحصیلی 1392-1391 می‌باشد. نمونه پژوهش شامل 360 دانش‌آموز می‌باشد که با توجه به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای از میان دانش‌آموزان مدارس ناحیه 1 و 2 شهر اردبیل انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های کیفیت زندگی کاری در مدرسه ویلیامز و باتن (1981)، خودکارآمدی موریس (2001) و اشتیاق به مدرسه فردریک، بلوم و پاریس (2004) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از روش‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که کیفیت زندگی کاری در مدرسه و خودکارآمدی با اشتیاق به مدرسه دانش‌آموزان رابطه معناداری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که کیفیت زندگی کاری در مدرسه و خودکارآمدی توان پیش‌بینی اشتیاق به مدرسه دانش‌آموزان را داراست. این نتیجه تلویحات مهمی در زمینه آموزش و ارتقای بهداشت روانی دانش‌آموزان دارد.

کلیدواژه‌ها