رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و اعتماد سازمانی در کارکنان دانشگاه‌های دولتی شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

3 کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی

چکیده

    پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و اعتماد سازمانی در کارکنان دانشگاه‌های دولتی شیراز به مرحله اجرا در آمد. روش پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی بود و جامعه آماری را 1300 نفر از کارکنان مرد و زن دانشگاه‌های دولتی شهر شیراز تشکیل دادند، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای 280 نفر از بین آنها انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل سه پرسشنامه عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و اعتماد سازمانی بود که روایی و پایایی آن در حد مطلوب گزارش شده است. از 280 پرسشنامه توزیع شده 250 عدد آن بازگشت داده شد. داده‌های حاصل از پرسشنامه‌ها با استفاده ازضریب همبستگی پیرسون، و مدل معادلات ساختاری در راستای بررسی فرضیه‌ها و پاسخ به سئوال پژوهش بررسی گردید. یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان داد که بین عدالت رویه ای و مؤلفه‌های رفتار سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد. بین عدالت سازمانی و مؤلفه‌های آن با اعتماد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد. بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی (161/0r=) در سطح 05/0 ≤p رابطه معنی‌دار وجود دارد؛ و بین مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین الگوی معادلات ساختاری نشان داد که اعتماد به مدیر، عدالت توزیعی و عدالت رویه ای بر اعتماد به سازمان بر حسب شاخص‌های برازندگی تأثیر مستقیم دارد و بیشترین تأثیر مربوط به اعتماد به مدیر است و بقیه مسیرها غیرمعنادار بوده اند.

کلیدواژه‌ها