تأثیر سبک مدیریت کلاسی تعامل‌گرایانه بر اضطراب ریاضی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فوق لیسانس آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

2 فوق لیسانس تحقیقات آموزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز

چکیده

پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر سبک مدیریت کلاسی تعامل‌گرایانه بر اضطراب ریاضی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان پلدشت پرداخته است. این پژوهش، از نوع تحقیقات شبه آزمایشی بوده و طرح پژوهشی مورد استفاده در این پژوهش، طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون و با گروه‌های مقایسه است. جامعه آماری در این تحقیق، دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان پلدشت در سال تحصیلی 94-93 که تعداد آن 703 نفر (374 نفر دانش‌آموز پسر و 329 دانش‌آموز دختر) می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول بارتلت، 104 نفر تعیین و به روش نمونه‌گیری دسترس در چهار کلاس (دو کلاس دخترانه و دو کلاس پسرانه) انتخاب گردید. برای اندازه‌گیری اضطراب ریاضی دانش‌آموزان، از پرسشنامه 18 سؤالی اضطراب ریاضی شکرانی (1381) استفاده شد. پایایی درونی پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ، 77/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها، با استفاده از نرم افزار SPSS 18 و با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و نیز استنباطی شامل تحلیل کواریانس انجام شد. نتایج نشان داد اعمال سبک مدیریت کلاسی تعامل‌گرایانه بر کاهش اضطراب ریاضی، کاهش اضطراب آزمون ریاضی و کاهش اضطراب ماهیت ریاضی، مؤثر است. همچنین، میانگین اضطراب ریاضی، اضطراب آزمون ریاضی و اضطراب ماهیت ریاضی در دختران کمتر از پسران است؛ بنابراین اعمال سبک مدیریت تعامل‌گرایانه می‌تواند نقش بسزایی در فراهم کردن جو مطلوب در جلسه آموزش درس ریاضی و کاهش اضطراب ریاضی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها