تاثیر روش تدریس جیگساو در پیشرفت تحصیلی و یادداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری سنجش و اندازه‌گیری دانشگاه علامه طباطبائی

3 عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه زنجان

4 دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی مرکز تربیت معلم آیت الله طالقانی

چکیده

هدفپژوهشحاضربررسیتأثیرروش تدریس جیگساو و روش سنتیدرپیشرفتتحصیلی و میزان یادداریدرس جغرافیادردانش‌آموزانپسرسالسومدورةراهنماییتحصیلی مدارسسمادرشهرتهراناست. روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش اجرا شبه آزمایشی استبدینمنظور،بااستفادهاز روشنمونه گیریتصادفیخوشه ای،نمونهایمتشکلازچهارکلاس(دوکلاسگروهآزمایشی،دوکلاسگروهگواه) انتخابشد.روش تدریس جیگساو برایگروهآزمایشیوروشتدریسسنتی برایگروکنترلبهکارگرفتهشد. معلوماتقبلیدانش‌آموزاندرزمینهدرس جغرافیابااستفادهازمقیاسمحققساختهپیشرفتتحصیلیمورد ارزیابیقرار گرفت. پیشرفتتحصیلیو یادداری دانش‌آموزانپسازاجرایروش‌هایتدریسنیزباهمینمقیاسارزیابی شد.داده‌های جمع‌آوریشده بااستفادهازروشتحلیلکواریانسیک‌راهه و تی مستقلموردتجزیهوتحلیلقرار گرفت.نتایجحاصلازاین پژوهشحاکیازتأثیر معنی‌دار روش تدریس جیگساو برپیشرفت تحصیلیو یادداری دانش‌آموزاندردرسجغرافیا درگروه آزمایشی است.ایننتیجهنشاندهندهبرتری و کارآمدیروش تدریس جیگساو درمقابلروشتدریسسنتیاست.

کلیدواژه‌ها