بررسی رابطه رهبری توزیع شده با خوش‌بینی علمی معلمان ابتدایی مدارس پسرانه دولتی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 ، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

     هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه رهبری توزیع‌شده با خوش‌بینی علمی معلمان مدارس ابتدایی پسرانه دولتی شهر تهران بود. روش پژوهش، توصیفی – همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش را تمامی معلمان مدارس ابتدایی پسرانه دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 94-93 تشکیل می‌دادند (7848 نفر). برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد 366 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که گزینش آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و طبقه‌ای انجام شد. جمع‌آوری داده‌ها براساس دو پرسشنامه رهبری توزیع‌شده و خوش‌بینی علمی معلمان صورت گرفت که ضریب آلفای کرونباخ آن‌ها به ترتیب 0.87 و 0.92 به دست آمد. جهت تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوایی و سازه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS نسخه 22 صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت رهبری توزیع‌شده و خوش‌بینی علمی معلمان ابتدایی پسرانه دولتی شهر تهران بالاتر از حد متوسط و میانگین نظری قرار دارد و بین رهبری توزیع‌شده با خوش‌بینی علمی معلمان رابطه مثبت و معناداری در سطح 01/0 وجود دارد. همچنین یافته‌های پژوهش نشان داد که از بین هفت بعد رهبری توزیع‌شده؛ ابعاد تعامل مبتنی بر اعتماد، فرهنگ مدرسه، عمل رهبری، حمایت همه‌جانبه و ارزیابی و توسعه حرفه‌ای هر یک به ترتیب 28/0، 19/0، 27/0، 13/0 و 19/0 خوش‌بینی علمی معلمان را پیش‌بینی می‌کنند و روی‌هم‌رفته ۶5/0 از خوش‌بینی علمی معلمان را تبیین می‌نمایند ولی دو بعد ماموریت و تصمیم‌گیری مشترک پیش‌بینی کننده مناسبی برای خوش‌بینی علمی معلمان نمی‌باشند.

کلیدواژه‌ها