الگوی تحلیل مسیر روابط بین راهبردهای مدیریت منابع یاد گیری با یاد گیری ریاضی دانش آموزان متوسط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی ، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

3 مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران