بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی و کیفیت خدمات در پردیس مرکزی دانشگاه سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

2 گروه مدیریت صنعتی ، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه سمنان

3 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه سمنان