پیش بینی اثر بخشی مدیران مدارس بر اساس الگوی شایستگی کامرون و کوئین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت آموزشی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان