تأثیر بارش مغزی بر راهبردهای مقابله‌ای و خلاقیت دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی

چکیده

 هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر روش بارش مغزی بر راهبرد‌های مقابله‌ای و خلاقیت دانش‌آموزان دختر پایه دوم دوره دوم متوسطه منطقه یک شهر تهران بود. جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از کلیه دانش‌آموزان دختر پایه دوم دوره دوم متوسطه منطقه یک شهر تهران که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول تحصیل بودند. نمونه آماری شامل دو کلاس 30نفره از دانش‌آموزان که با استفاده از روش تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. نوع پژوهش، کاربردی و برای رسیدن به هدف از روش پژوهش شبه تجربی استفاده شد. طرح پژوهش شامل پیش آزمون وپس آزمون با گروههای کنترل وآزمایش بود.از هر دو گروه کنترل وآزمایش پیش آزمون یکسان بر اساس پرسشنامه‌های راهبرد‌های مقابله‌ای اندلر و پارکر(2006) و خلاقیت عابدی(1372) به عمل آمد. سپس گروه آزمایش در 10جلسه 80 دقیقه‌ای تحت آموزش به روش بارش مغزی قرار گرفت و بعد از هر دو گروه کنترل و آزمایش آزمون راهبرد‌های مقابله‌ای و خلاقیت اخذ شد. داده‌های حاصل از اجرای پیش و پس آزمون با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که روش بارش مغزی بر راهبرد مقابله‌ای مساله مدار اثر مثبت و بر راهبرد مقابله‌ای اجتنابی اثر منفی و بر راهبرد مقابله‌ای هیجان مداربی اثر است.همچنین روش بارش مغزی بر هر چهار مولفه خلاقیت(سیالی و بسط و ابتکار و انعطاف پذیری)اثر مثبت و معنا داری دارد.

کلیدواژه‌ها