ارائه مدلی برای تبیین نقش ابعاد مختلف سلامت سازمانی در میزان استرس شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

2 گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف این مقاله ارائه مدلی برای تبیین نقش ابعاد مختلف سلامت سازمانی در میزان استرس شغلی معلمان است. روش تحقیق از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی شهر تبریز در سال 1393 است. نمونه آماری این تحقیق عبارت از 110 نفر از معلمان که به شیوه خوشه‌ای از مدارس دو ناحیه شهر تبریز انتخاب شده‌اند. ابزار مورد استفاده، دو پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی و استرس شغلی است. داده‌های بدست آمده از نمونه آماری با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس تحلیل شدند. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سلامت سازمانی و ابعاد آن در مدارس ابتدایی با میزان استرس شغلی معلمان همبستگی منفی قوی و معنی داری وجود دارد؛ و همچنین نتایج نشان دادند که از میان ابعاد مختلف سلامت سازمانی، به ترتیب مؤلفه‌های روحیه، تمرکز و رهبری بیشترین نقش را در پیش‌بینی میزان استرس شغلی معلمان دارند. 

کلیدواژه‌ها