بررسی رابطه اعتیاد به کار و مؤلفه‌های بهره‌وری نیروی انسانی در بین کارکنان ستادی ادارات آموزش و پرورش شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

3 استاد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اعتیاد به کار و مؤلفه­های بهره­وری منابع انسانی در میان کارکنان ستادی ادارات آموزش و پرورش بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان ادرات آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصیلی 1394-1393 و برابر با 510 نفر بود. حجم نمونه برابر با 202 نفر و با روش نمونه­گیری طبقه­ای متناسب با حجم جامعه آماری انتخاب شدند. جهت جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه اعتیاد به کار (اسپنس و رابینز،1992) با 23 سوال و پرسشنامه بهره­وری نیروی انسانی (هرسی و گلد اسمیت ، 1980) با 26 سوال بر اساس درجه­بندی لیکرت استفاده گردید که پایایی آنها به ترتیب 87/0 و 91/0 تعیین گردید. یافته­های پژوهش نشان داد بین اعتیاد به کار و مؤلفه­های بهره­وری نیروی انسانی به جز مؤلفه سازگاری محیطی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ازمیان مؤلفه­­های اعتیاد به کار لذت از کار با همه مؤلفه­های بهره­وری نیروی انسانی رابطه مثبت و معناداری دارد (05 /0>p). عجین شدن با کار و تمایل درونی به کار با مؤلفه­های بهره­وری نیروی انسانی به جز سازگاری محیطی رابطه مثبت و معناداری دارد . از بین مؤلفه‌های اعتیاد به کار در درجه اول عجین شدن با کار و در درجه دوم لذت از کار پیش­بینی­کننده بهره‌وری نیروی انسانی بود. 

کلیدواژه‌ها