موانع کاربست یافته‌های پژوهش‌های تربیتی در سازمان نظام آموزشی از دیدگاه مدیران و معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دوره دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی موانع کاربست یافته­های پژوهش­های تربیتی در سازمان نظام آموزشی از دیدگاه مدیران و معلمان آموزش و پرورش منطقه 15 تهران در سال تحصیلی 93-92 بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه­ی جمع­آوری اطلاعات از جمله پژوهش­های توصیفی- پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و معاونان و معلمان منطقه 15 تهران به تعداد 2197 نفر بود. نمونه آماری پژوهش (بر اساس جدول مورگان) 356 نفر که شامل 36 نفر مدیر، 80 نفر معاون و 240 نفر معلم (218 زن و 138 مرد) به روش تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها برای سنجش عدم کاربست یافته­های پژوهشی از پرسشنامه 40 گویه­ای محقق ساخته مبتنی بر طیف پنج ارزشی لیکرت استفاده گردید. ضریب پایایی این پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ در قسمت مربوط به دبیران 92/0 و در قسمت مربوط به مدیران و معاونان 86/0 بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار spss استفاده شد که در این میان از آزمون t تک نمونه­ای استفاده گردید. عمده­ترین نتایج حاکی از آن است که مولفه­های تحقیق به ترتیب اقتصادی/مالی، فرهنگی/اجتماعی، ارتباطی/اطلاع رسانی، ساختاری/مدیریتی و انگیزشی/انسانی در عدم کاربست یافته­های پژوهشی نقش دارند که در این میان عامل اقتصادی/مالی مهمترین نقش را در عدم کاربست یافته­های پژوهشی داراست و عامل انگیزشی/انسانی آخرین (پنجمین) نقش را دارا می­باشد.

کلیدواژه‌ها